La Gestione

 1. Photo
 2. Photo
 3. Photo
 4. Photo
 5. Photo
 6. Photo
 7. Photo
 8. Photo
 9. Photo
 10. Photo
 11. Photo

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAKANTIEACCOMMODATIES LA GESTIONE

Definities

In deze ALGEMENE VOORWAARDEN wordt verstaan onder

 • LG: La Gestione (ook aangeduid met wij en ons) dat in haar overeenkomst met de opdrachtgever naar deze Voorwaarden verwijst.
 • de opdrachtgever: de wederpartij van LG.
 • de overeenkomst: iedere overeenkomst van LG tot het leveren van diensten aan opdrachtgever

Toepasselijkheid

 • Deze ALGEMENE VOORWAARDEN zijn van toepassing op alle door LG uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten ten behoeve van een door LG georganiseerd evenement, reis of bemiddeling. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht. Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd voor LG niet-verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door ons zijn geaccepteerd.

Totstandkoming opdrachten.

 • Op verzoek van de opdrachtgever zal LG een offerte uitbrengen. De offerte is vrijblijvend en wordt gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid. Kennelijk fouten in het aanbod binden LG niet.
 • Een opdracht om te gaan contracteren met leveranciers wordt door LG schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd, onder voorbehoud als genoemd in lid 3.1. Door deze bevestiging komt de overeenkomst tot stand. LG dient de bevestiging, voor akkoord getekend , binnen 10 dagen na dagtekening ervan retour te hebben ontvangen. Een mondelinge opdracht zal door ons schriftelijk worden bevestigd.
 • Uitblijven van (tijdige)ontvangst door LG van deze bevestiging geeft LG de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever verplicht zich om de schade die LG ten gevolge van de ontbinding lijdt, te vergoeden.

Informatieplicht

 • Onze offerte is gebaseerd op de informatie die ons door de opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. De opdrachtgever zal de gegevens betreffende hemzelf en eventuele anderen verstrekken, die voor LG van belang zijn voor het sluiten van de overeenkomst(en) met leveranciers en voor het correct kunnen (doen) uitvoeren daarvan. Het niet verstrekken van zulke gegevens heeft tot gevolg, dat de opdrachtgever jegens LG aansprakelijk wordt voor elke schade die LG mocht lijden ten gevolge van het ontbreken van zulke gegevens.

Inhoud en aanpassing overeenkomst

 • De gegevens uit de bevestiging als bedoeld in artikel 3 lid 3.2 bepalen de inhoud van de overeenkomst, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
 • Kennelijke fouten en/of vergissingen binden LG niet. LG draagt geen verantwoordelijkheid voor uitgegeven of ter hand gesteld foto- folder en ander voorlichting- en/of reismateriaal.
 • Tot 28 dagen voor aanvang van de overeenkomst kan door de opdrachtgever om een wijziging verzocht worden. Een verzoek tot wijziging van de overeenkomst wordt als een annulering beschouwd. In dat geval worden volgens artikel 11 van deze voorwaarden annuleringskosten in rekening gebracht. LG spant zich in om een verzoek in te willigen. Daaraan verbonden kosten van € 25,00 per boeking en wijziging en de communicatiekosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Afwijzing door de opdrachtgever van een door LG voorgestelde wijziging, geldt als een annulering. Conform artikel 11 van deze voorwaarden zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan LG kan worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het algemeen maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder wordt ook begrepen het geval dat LG door een toerekenbare tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt ondermeer, maar niet alleen verstaan, iedere bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking, ongeachte haar oorzaak, en te late levering van één of meer leveranciers van LG. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van LG opgeschort. Indien de periode van opschorting langer dan 30 dagen duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting voor LG tot schadevergoeding

Overeengekomen leveringen en diensten

 • Binnen 10 dagen na dagtekening van de bevestiging is de opdrachtgever de door de leverancier bepaalde aanbetaling verschuldigd.
  Bij annulering door de opdrachtgever wordt de aanbetaling niet gerestitueerd.
 • De restantbetaling moet uiterlijk zes weken voor aanvang in het bezit zijn van LG. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen zes weken voor vertrek, moet per omgaande het geheel verschuldigde worden voldaan en in ieder geval één dag voor aanvang in het bezit zijn van LG. De benodigde reispapieren worden niet eerder verstrekt, dan na ontvangst van de volledige reissom.
 • Bij niet tijdige betaling kan na sommatie en na het verstrijken van de in de sommatie gestelde termijn, de overeenkomst door LG met onmiddellijke ingang worden ontbonden, in welk geval de annuleringskostenregeling, zoals gesteld in artikel 11 van toepassing is. Geen sommatie is vereist indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen zes weken voor vertrek.
 • Voor iedere boeking worden € 25,00 reserveringskosten in rekening gebracht. Tegelijkertijd te voldoen met de aanbetaling.
 • Leveringen en diensten welke niet bij de tot stand gekomen overeenkomst zijn begrepen, maar waarvoor na deze totstandkoming opdracht wordt gegeven, worden direct aan de opdrachtgever gefactureerd. Betaling dient per omgaande, in ieder geval voor vertrek, te geschieden. Wijzigingen ter plaatse, dienen direct daar betaald te worden.
 • Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verbandhoudende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15% te bedragen van het te vorderen bedrag. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdzakelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie, ongeacht de wijze van tenaamstelling van de factuur.

Aansprakelijkheid

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, noch voor schade geleden door derden; hiervoor dient de opdrachtgever ons te vrijwaren

Geschillen

 • Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en LG, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.
  Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.
 • Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.

Reisdocumenten

 • De opdrachtgever (en overige deelnemers) dienen bij vertrek in bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of waar toegestaan een identiteitsbewijs,en indien van toepassing een rijbewijs en groene kaart.

Annulering door opdrachtgever

 • Indien een overeenkomst geheel wordt geannuleerd door de opdrachtgever, is de opdrachtgever aan LG de volgende annuleringskosten verschuldigd;
  a. bij annulering tot 4 weken voor de dag van vertrek brengt LG u de gemaakte kosten in rekening.
  b. bij annulering van 4 tot 2 weken voor de dag van vertrek: 50% van de reissom.
  c. bij annulering binnen 2 weken tot en met de dag van vertrek of later 100% van de reissom.
 • Indien de leverancier van een overeenkomst een afwijkende regeling van annuleringskosten heeft, geldt die regeling met voorrang boven de hier genoemde.

Beschrijvingen

 • Hoewel La Gestione ter plaatse alle locaties uiterst zorgvuldig heeft geïnspecteerd en beschreven, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor enige veranderingen waarvan wij niet op de hoogte zijn gebracht. Ook kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door LG aangeboden locaties binden LG niet. Ook dragen wij geen enkele verantwoording, mocht de locatie en of overige dienst niet voldoen aan de individuele verwachtingen van de opdrachtgever.
 • Op sommige locaties is het meenemen van huisdieren toegestaan. Het is van belang op het moment van reservering te melden of u een huisdier mee wilt nemen. De toestemming om een huisdier mee te nemen wordt in de reserveringsbevestiging/voucher vermeld. In enkele gevallen zijn daar extra kosten aan verbonden.
 • De locaties zijn in het algemeen landelijk gelegen. De toegangsweg tot een locatie is vaak een zogenaamde ‘strada bianca’, een onverharde weg.
 • In Italië komen storingen in water- en elektriciteitsvoorziening vaker voor dan in Nederland. De eigenaar van de locatie noch LG kunnen niet voor eventuele schade ter plaatse aansprakelijk worden gesteld. Italië heeft dezelfde netspanning als Nederland, alleen zijn niet alle stopcontacten hetzelfde. Er zijn speciale reisstekkers te koop die dit probleem oplossen.

Klachtenprocedure

 • Alle accommodaties zijn ter plaatse door ons zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd. Als er desondanks toch iets niet in orde blijkt te zijn, neemt u dan in eerste instantie contact op met de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar. De eigenaar zal al het mogelijke doen om de klacht ter plekke te verhelpen. Als de klacht niet tot tevredenheid van de huurder/afnemer ter plekke kan worden opgelost, dan dient de huurder contact op te nemen met LG. Dit echter niet later dan 72 uur na aanvang van de vakantie, dan wel het ontstaan van de klacht. Een schriftelijke bevestiging van de klacht dient binnen 7 dagen op ons kantoor in Nederland te zijn. Er kunnen geen claims ontleend worden aan de eventuele klacht. Wacht niet met uw klacht totdat u weer thuis bent. In dat geval kan er geen onderzoek meer gedaan worden naar uw klacht.
 • Wie zonder overleg met de eigenaar of LG andere accommodatie betrekt of de gehuurde accommodatie verlaat, verliest het recht op restitutie. Slechts wanneer er sprake is van aantoonbare opzettelijke of grove onachtzaamheid van de eigenaar en/of LG met betrekking tot de gehuurde accommodatie/geleverde dienst zal er een schadevergoeding betaald worden, waarvan de hoogte in overeenstemming is met de klacht